امروز : یکشنبه 29 فروردین 1400
خبر افتتاح نخستین دانشکده تربیت مربی نهج البلاغه

تاریخ ارسال : 1399/12/20

 
خبر افتتاح نخستین دانشکده تربیت مربی نهج البلاغه در استان اردبیل