امروز : یکشنبه 29 فروردین 1400
هیات اجرایی و داوران

استاد عسگر شاهی

رئیس افتخاری کنگره و عضو هیات داوران

 

استاد رحیم انوری

رئیس کنگره

 

 

دکتر کاظم نظری بقاء

دبیر علمی کنگره
 

آقای توحید دلاورقوام
دبیر اجرایی کنگره

 

آقای هادی حاجی محمدی
رئیس دبیرخانه
کنگره

 

دکتر شهریار نعمتی

عضو هیات داوران

دکتر محمد فرهمند سرابیی

عضو هیات داوران

 

دکتر مهدی میرزارسول زاده

عضو هیات داوران

 

 

آقای اسد نیکفال

عضو هیات داوران